Handledning


Vad är systemteoretisk handledning?


Systemteorin har sitt grundläggande fokus inställt på mänskliga system bestående av individer som samspelar och interagerar med varandra i en ömsesidig påverkan. De sociala system vi befinner oss i ger möjligheter till relationer, samspel, spänningsfält, gränssättningar och lärande. Arbetsplatser och utbildningar är exempel på dessa system, där handledning i form av tryggt sammanhang, reflektion, kunskaps- och erfarenhetsutbyte kan leda till stöd, ökade insikter och utveckling för både deltagarna och systemet.


Hur är handledning hjälpsamt?


Inom alla former av människokontaktande yrken, eller verksamhetsområden där medarbetarna ställs inför oförutsägbarhet, förändring, höga krav, etiska utmaningar eller ideologiska vägval kan handledning med en kunnig och erfaren extern handledare vara till hjälp.


Med utgångspunkt på vardagens dilemman hjälper handledaren medarbetarna och gruppen att se och förhålla sig till sitt kärnuppdrag på nya sätt. Vi kan handleda inom vård- och omsorg, socialtjänst, skola, behandlingshem, polis, olika själavårdande arbetsplatser m.m.


Genom ett professionellt samtal rör sig deltagarna både intellektuellt och känslomässigt mellan olika perspektiv, synliggör och delar sin kunskap, erfarenhet och värderingar. Delandet av den erfarenhetsbaserade och teoretiska kunskap som finns inom arbetsgruppen bidrar till kompetensutbyte, känslomässigt stöd och en ökad helhetssyn inom verksamheten. Handledningen kan därmed bidra till en utveckling av de handleddas förståelse, färdigheter och förmågor och därigenom ett växande i sin yrkesroll, professionella och personlig utveckling. Samtidigt bidrar handledningen till reducerad yrkespåförd stress, vilket i sin tur kan bidra till sekundär traumatisering på individ såväl som gruppnivå. Den reducerade stressen  handledda att medvetengöra och ta hand om sina känslor och reaktioner.


Handledning har ”tydliga likheter med andra processer som har lärande, förändring och bemästring som mål och där insikt, förståelse och reflektion har en central ställning” (Tveiten 2014, s 43). Den kan ha flera beröringspunkter med bl a undervisning, terapi och själavård.


Vi handledare

Gemensamt för alla SFSH handledare är omfattande kunskap och erfarenhet av arbete med familjearbete och/eller familjeterapi i olika former, vilka grundar sig i systemteorin. Den familjeterapeutiska kompetensen är mångsidig och användbar i olika terapeutiska och handledningsmässiga sammanhang. Utöver vår specialistutbildning i psykoterapi, handledning och pedagogik har vi alla en gedigen grundprofession som t ex kan vara inom det sociala, psykologiska, medicinska, psykiatriska eller teologiska området. SFSH - Sveriges Förening för Systemteoretisk Handledning


Föreningens syfte

Syftet med föreningen är att gynna goda relationer, samarbete och med en sund konkurrens inom Handledaryrket. Vår filosofi är att vi behöver varandra.


Föreningens mål och målsättning

Föreningen arbetar med och har som målsättning att bevaka intressen i Systemteoretisk Handledning.

Föra diskussioner inom fältet för Systemteoretisk Handledning, tillvarata, sprida och bevaka forskning inom området.

Dessutom är föreningens målsättning att arbeta för att kunskaper inom det Systemteoretiska fältet sprids och vidareförmedlas i handledningssituationerna, vid konferenser och studiedagar.

Vår förhoppning är att vara en självklar samarbetspartners till uppdragsgivare.

Kultur kommer att vara ett givet inslag i föreningens verksamhet då Handledare bl.a. använder sig av kulturen som inspirationskälla i sitt yrke.


Föreningens visioner och filosofi

Vår grund- och inspirationskälla är det psykologiskt ekologiska perspektivet och synsättet. Detta innebär att man beaktar samspelet mellan miljö och individ, miljö och grupp, den sociala och geografiska miljöns inverkan på människors självuppfattning och självkänsla.


Vid sidan om detta ska vi verka för och fokusera kring olika genusfrågor, med en naturlig koppling till HBTQ-teman, samt mångkulturella perspektiv.


Stadgar


§1 Namn

Föreningens namn är Sveriges Förening för Systemteoretisk Handledning/SFSH.


§2 Säte

Föreningen har aktiva medlemmar från hela landet. Föreningens säte är Lund.


§3 Ändamål och syfte

Föreningen skall främja en professionell plattform för handledare inom nedanstående fält, Systemteoretisk handledning med en tydlig inriktning på flertalet kulturella inslag.

Föreningen skall främja god kvalitet på handledning, utveckling i yrkesrollen som handledare, kunskapsutbyte för handledare samt en god konkurrens.

Föreningen arbetar för och har som målsättning att bevaka intressen i Systemteoretisk Handledning. Detta genom att föra diskussioner inom fältet för Systemteoretisk Handledning, tillvarata, sprida och bevaka forskning inom området.

Föreningens grundläggande syfte är att arbeta för och ge utrymme för dialog om betydelsen av en etisk god hållning/reflekterande i våra yrkesroller.

Verka för att vara en självklar samarbetspartners till uppdragsgivare.


§ 4 Medlemskap

Medlem är den som, av Socialstyrelsen, är legitimerad psykoterapeut med vidareutbildning i systemteoretisk handledning, Steg 3, (45 högskolepoäng) godkänd och utbildad enligt UKÄ,UHÄ eller likvärdig.

Utbildningsbevis och legitimationsbevis ska kunna uppvisas och vara vidimerat vid medlemsansökan.

Medlemsavgift per år.
Ev. uteslutning hanteras av styrelsen då etiska riktlinjer inte efterlevs.


§ 5 Årsmöte/Medlemsmöte

Årsmötet ses som det högst beslutande organet i föreningen vidare kommer föreningen verka för att arrangera studiedagar som även kan ses som ett medlemsmöte där beslut kan fattas och varje deltagande medlem har en röst. Ordföranden har utslagsröst då det bör tillämpas.

Kallelse till årsmöte ska ske 4 månader innan årsmötet, handlingar ska vara till handa senast 2 veckor innan årsmötet.

Vid årsmötet utses: mötesordförande, mötessekreterare och två justerare, styrelsens verksamhetsberättelse, styrelsens ekonomiska redovisning av verksamhetsåret, ansvarsfrihet åt avgående styrelse, val av minst en revisor, val av valberedning med minst två personer, val av fastställande av budget och medlemsavgift för kommande verksamhetsår, inkomna motioner samt val av ny styrelse.

Ordförande väljs på ett år. Sekreterare väljs på ett år.
Kassör väljs på två år.
Två ledamöter väljs på ett år vardera. Två ledamöter väljs på två år vardera.

Ändring av stadgar kan bara göras vid årsmöte och görs vid två efterföljande årsmöten.


§ 6 Verksamhetsåret och övriga beslut

Verksamhetsåret följer kalenderåret. Vid behov kan fyllnadsval göras.

Övriga beslut som gäller föreningens verksamhetsplan görs löpande vid styrelsens styrelsemöte, utsedd av årsmötet.

Styrelsen består av sju personer: Ordförande, Sekreterare, Kassör samt fyra Ledamöter.

Styrelsens arbete styrs av gällande Verksamhetsplan.


§ 7 Motioner

Motioner till årsmötet skall ha inkommit till SFSH ́s styrelse senast två månader innan datum för årsmötet.


§ 8 Firmatecknare

Firmatecknare utses av styrelsen.


§ 9 Föreningens upplösande

Beslut om föreningens upplösande skall fattas av två på varandra följande medlemsmöten/årsmöten med minst två tredjedelars majoritet.


Antagna vid webbbaserat medlemsmöte 2019-06-19 samt ett webbmöte rörande föreningens säte §2, 2019-07-14 som tillägg till första årsmötet 2019-01-18.